ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.enc-kolcsonzo.hu weboldal használatával és megrendelése elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Bérlő megrendelése leadásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket.

Bérlő a megrendelés leadásával név, cím, telefonszám és e-mailcím adatait szándékosan megosztja Üzemeltetővel a teljesítés érdekében.


Üzemeltető és szolgáltató

Cégnév: ENC-kölcsönző Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.

Adószám: 26251725-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 191688

Bankszámlaszám: 10700196-70745887-51100005

E-mail: rendeles@enc-kolcsonzo.hu

Webáruház: www.enc-kolcsonzo.hu

 

Fogalmak

Bérlő: az a személy, aki saját vagy cége nevében a www.enc-kolcsonzo.hu weboldalon keresztül megrendelést ad le.

ENC: Horvátországban útdíj fizetését elektronikusan lehetővé tevő eszköz.

Átvétel ideje: Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt lehetősége van személyesen átvenni. Amennyiben az eszköz átadását házhozszállítással kéri, úgy az az időpont, amikorra legkésőbb ENC-kölcsönző az eszközt megpróbálja kézbesíteni.
Leadás ideje:
Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt legkésőbb lehetősége van késedelmi díj felszámítása nélkül leadni. Amennyiben az eszköz leadása nem személyesen történik, úgy az az időpont, ameddig Bérlőnek legkésőbb lehetősége van az eszközt feladni késedelmi díj felszámítása nélkül. ENC-kölcsönző a feladás dátumát a csomagon szereplő dátumbélyegzőn ellenőrzi. 
Napidíj:
magában foglalja az eszköz-használati lehetőség időszakos átengedésének díját. ENC-kölcsönző a díjat az eszköz átvételének időpontját követő nap 0 óra 0 perctől kezdődően számítja fel. A napidíj mértéke olyan változó érték, melynek összegéről ENC-kölcsönző Bérlőt a megrendelés leadása során tájékoztatja.

 

ENC-kölcsönző Kft. (továbbiakban ENC-kölcsönző) bérbe adja Bérlőnek a www.enc-kolcsonzo.hu weboldal webshopjában leírt és Bérlő által megrendelt ENC készüléket az alábbi feltételekkel:

Bérlő köteles megrendelése során a valóságnak megfelelő adatokat megadni.

A megrendelés elküldésével Bérlő a kiválasztott eszközt az általa megadott járműkategóriára és időtartamra eseti jelleggel bérli.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt ENC készülék kizárólag Horvátországban és a megrendelés visszaigazolásban megjelölt időszakban használható a megrendeléskor megismert feltételekkel.

A bérelt eszköz csak a megrendeléskor megadott kategóriájú járműben használható. A helyes kategória  megválasztása Bérlő felelőssége. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a helyes kategóriánál alacsonyabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a helyes kategória szerinti útdíjon felül 50% pótlékot köteles fizetni. Amennyiben a helyes kategóriánál magasabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a magasabb kategória szerinti útdíjat köteles megfizetni, és a helyes és a magasabb kategória közti díjkülönbség visszatérítésére nincs mód.

Bérlő köteles a bérelt eszközt rendeltetésszerűen használni és minden horvátországi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési és parkolási szabályokat betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

Bérlő köteles a bérelt eszközt kellő gondossággal kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, melynek maximális összege ENC készülékenként 30.000 Ft.

A bérleti szerződés a Bérlő által a webshopban leadott megrendelés szerinti díjszabás szerint jön létre, miután ENC-kölcsönző a megrendelést visszaigazolta.

A bérleti szerződés ideje alatt a bérelt eszközön felmerülő útdíj költségek Bérlőt terhelik.

Bérlő a megrendelés során ENC-kölcsönző rendszere által meghatározott útdíj-előleget köteles fizetni.

A minimális bérleti időtartam 1 (egy) nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely az eszköz átvételének időpontját követő nap 0 óra 0 perckor kezdődik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt eszközt a megrendeléskor meghatározott bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően késve (a Leadás ideje mezőben megadott dátumot követően) szolgáltatja vissza, úgy 500 Ft/nap késedelmi díjat köteles fizetni. Amennyiben Bérlő több mint 20 nap késedelembe esik, úgy ENC-kölcsönző jogosult az eszközt elveszettnek nyilvánítani, és Bérlő részére az eszköz elvesztésekor esedékes díjat számlázni, melynek maximális összege ENC készülékenként 30.000 Ft.

Amennyiben Bérlő az eszközt a megrendelés során megadott dátumot követően továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti időszak lejárta előtt 24 órával e-mailben vagy telefonon ENC-kölcsönző tudomására kell hoznia. ENC-kölcsönző a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani.

 

Átvétel és Leadás

Átvételre Bérlőnek a megrendelése leadásakor választott mód szerint személyesen vagy házhozszállítással van lehetősége.

A különböző átvételi módok díja olyan változó érték, melynek összegéről ENC-kölcsönző Bérlőt a megrendelés leadása során tájékoztatja.

Személyesen

Személyes átvétel választása esetén kizárólag a megrendelés leadásakor megadott napon és helyen van az átvételre lehetőség.

Az eszköz személyes leadásakor ENC-kölcsönző ellenőrzi az eszközzel megtett forgalmat. Amennyiben Bérlő az útdíj-előleghez képest alacsonyabb összeget használt fel, úgy ENC-kölcsönző a díjak levonása után fennmaradt összeget Bérlőnek, vagy Bérlő a helyszínen megjelent képviselőjének készpénzben visszatéríti. Túlforgalmazás esetén Bérlő köteles a különbözetet ENC-kölcsönző részére a megrendelés leadásakor rögzített fizetési módon megtéríteni.

Házhozszállítással

Házhozszállítás választása esetén ENC-kölcsönző minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb a Bérlő által az „Átvétel ideje” mezőben megadott napon történjen meg az eszköz(ök) kiszállítása, azonban a házhozszállításért felelős alvállalkozó partnerek munkaszervezéséért felelősséget vállalni nem tud.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg, és sérülés észlelése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki- és visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag/szállítási díj ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Csomagküldés útján történő eszközleadás esetén amennyiben Bérlő az útdíj-előleghez képest kevesebb összeget használt fel, úgy ENC-kölcsönző a díjak levonása után fennmaradt összeget Bérlő Magyarországon vezetett bankszámlaszámára átutalás útján téríti vissza. Túlforgalmazás esetén Bérlő köteles a különbözetet ENC-kölcsönző részére számla alapján átutalás útján megtéríteni.

 

Technikai hibák 

Bérlő tudomásul veszi, hogy technikai okokból előfordulhatnak olyan tranzakciók, melyek ENC-kölcsönző rendszerében csak a bérleti időszak lezárultát követően jelennek meg. ENC-kölcsönző a bérlet megszűnését követően időbeli korlát nélkül jogosult érvényesíteni minden olyan követelését, mely Bérlőnél a bérleti időszakban felmerült költség, de a bérlet lezárásakor ENC-kölcsönzőnek még nem volt róla tudomása. Bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

Bérlő köteles jelezni, amennyiben az ENC-kölcsönző által készített elszámolás tudomása szerint hiányos, és nem tartalmaz általa megtett útszakaszokat.

Bérlő köteles tájékoztatni ENC-kölcsönzőt minden, az eszköz használata során felmerült rendkívüli eseményről (műszaki hiba, közlekedési bírság kiszabása, stb.).

Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy ENC-kölcsönző jogosult Bérlő esetleges szabálytalan közlekedésével kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

 

Elállás joga

A megrendeléstől házhozszállítás esetén Bérlőnek legkésőbb az „Átvétel ideje” mezőben megadott napot megelőző 72 óráig van joga elállni. Ebben az esetben ENC-kölcsönző az esetlegesen előre kifizetett díjakat visszatéríti Bérlőnek legkésőbb az elállást követő 14 napon belül.

Ezen időkorlátot követően a bérlet kiszállítási állapotban kerül, így a bérlettől elállni nem lehet.

Személyes átvétel esetén amennyiben Bérlő a választott napon nem veszi át megrendelését, úgy az automatikusan a megrendeléstől való elállásnak minősül, és az esetlegesen előre kifizetett díjak visszatérítésre kerülnek.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt telefonon, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a megrendelésre.

 

Egyéb rendelkezések

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Bérlő bármely, ENC-kölcsönző felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni.
Kizárólag magyarországi adóalanyokat áll módunkban kiszolgálni.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

2018.02.10.